Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi – Atatürkün Gəncliyə Hitabesi

1

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Ne mutlu Türküm diyene!

*****

Atatürkün Gəncliyə Hitabesi

Ey Türk Gəncliyi!

Birinci vəzifən, Türk istiqlalını, Türk Respublikasını, əbədi, mühafizə və müdafiə etməkdir.

Mövcudiyyətinin və istikbalinin yeganə təməli budur. Bu təməl, sənin, ən qiymətli hazinendir. Gələcəkdə belə, səni bu xəzinədən məhrum etmək istəyəcək, daxili və xarici bedhahların olacaq. Bir gün, İstiqlal və Respublikası müdafiə mecburiyetine düşərsən, vəzifəyə atılmaq üçün, içində bulunacağın vəziyyətin imkan və şəraitinə düşünmeyeceksin! Bu imkan və şərait, çox nâmüsait bir mahiyyətdə təzahür edə bilər. İstiqlal və Respublikasına kastedecek düşmənlər, bütün dünyada bənzəri görülməmiş bir qalibiyyətin təmsilçisi ola bilərlər. Məcburi və hiylə ilə əziz vətənin, bütün qalaları zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları paylanmış və məmləkətin hər küncü əməldə işğal edilmiş ola bilər. Bütün bu şəraitdən daha çox acı və daha dəhşətli olmaq üzrə, məmləkətin daxilində, iqtidara sahib olanlar qəflət və zəlalət və hətta xəyanət içində bilərlər. Hətta bu iqtidar sahibləri şəxsi mənfəətlərini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tövhid edə bilərlər. Millət, fəqr ü zərurət içində xarab və bîtap düşmüş ola bilər.

Ey Türk istikbalinin övladı! İşdə, bu Əhval və şərait içində dahi, vəzifən; Türk İstiqlal və Respublikasını qurtarmaqdır! Möhtac olduğun qüdrət, damarlarındakı asil qanda mövcuddur!

Nə xoşbəxt Türküm deyənə

Reklamlar

About Çetin Bayramoğlu

Şairim , insanım.
Bu yazı YAKIN TARİH içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.